Hur håller man filterna rena?

Här får du, 9 tips för god filterhygien som också är krav enligt DIN 19643.

1.  Använd klorerat spolvatten, minst 1,0 mg/l.
2.  Spola med högklorerat vatten en gång per månad, min. 5,0 mg/l.
3.  Kontrollera att hela filterbädden fluidiseras under spolfasen. Testa med ett lod.
4.  Är spolkapaciteten för låg kan ev byte till annat filtermedia vara aktuellt.
5.  Säkerställ att du har tillräcklig vatten mängd för spolning i minst 5 minuter, utan uppehåll.
6.  Låt slamvattnet brädda ut från filtret med självfall (trycklös spolning).
7.  Luftspolning förbättrar rengöringen av filtermediat och minskar vattenförbrukningen.
8.  Kontrollera regelbundet filtratets kvalitet, även avseende mikroorganismer.
9.  Använd flamsteriliserbar provkran.