Nes Simhall, Årnes - Norge

Processing Norge AS fick i uppdrag av Backe Romerike AS att projektera och bygga vattenreningen för ett helt nytt projekt i Årnes kommun. Entreprenad och grävarbetet startade i september 2015.

Ansvarig för projektet Thomas Lislegaard
Ansvarig Projektledare: Lars-Roar Larsen
Ansvarig CAD-konstruktör: David Rahm

Anläggningen består av fyra bassänger fördelat på två reningsanläggningar, med ca 170 m3/ cirkulerat vatten på respektive system.

Barn och aktivitetsbassängerna är utrustad med en klättervägg och bubbelbänk.

En terapibassäng på 12,5 x 9,1 meter och en 25 x 15,5.
Den stora bassängen har en vattenrutsch från ca 6,5 meter höjd samt ett hopptorn med höjderna 5, 3 och 1 meter.

Vattenreningsanläggningen är konstruerad och uppfyller kraven på rening av badvatten enligt gällande föreskrifter.

Vattenreningsprocessen omfattar:

Flockning – Filtrering – UV-ljus – Klorering

Anläggningen består av Collecta trycksandfilter med automatisk backspolning enligt DIN-normer: 19643 och 19605.

Anläggningen styrs via Ecodrift som innebär att vattenreningssystemet aldrig förbrukar mer resurser än vad som krävs för stunden. I Ecodrift varvar cirkulationspumparna ner och kemdoseringen reduceras efter belastning när uppmätta hygenparametrar (klor, pH och redox) ligger inom godkända värden. Detta bidrar till en stor ekonomisk- och dessutom miljömässig besparing.

 

Cirkulation

Badantal

Temperatur

System A

Simbassäng

170 m³/h

85 pers/h

28°C

System B

Aktivitetsbassäng

Barnbassäng

Terapibassäng

40 m³/h

24 m³/h

106 m³/h

20 pers/h

12 pers/h

45 pers/h

33°C

33°C

33°C

Totalt

170 m³/h

Sandfilter - Collecta
Den mekaniska reningen av bassängvattnet utgörs av one-layer-filter i GAP.
Spolvattnet återvinns via Dinuf-Recycle upp till 70 % (vatten, värme och kem)

Ultrafilter - Dinuf Recycle
Spolvattenåtervinning Dinuf Recycle med ultrafiltermembran, filtrerar bort partiklar ner till ca. 0, 05μm .

Desinfektion - Depolox Pool
Efter uppvärmning av bassängvattnet tillsätts desinfektionsmedel. Som desinfektionsmedel används kalsiumhypokloritt Ca(CIO)2.
Klor, pH och redox i alla bassänger mäts och övervakas kontinuerligt via mät och doserutrutning Depolox Pool.

Attraktioner
Vattenrutschbanan är kopplad till vattencirkulation för huvudbassängen, vattnet tas från utjämningstanken. Attrakstionspumpen för rutschen är utrustad med frekvensomformare för att uppnå lägsta energiförbrukning.