Sahlgrenska Universitets- sjukhuset, Göteborg Sverige

Genom att tillverka sitt eget klor efter åtgång, istället för att lagra klor i stora volymer så minimeras riskerna för kemolyckor avsevärt. Dessutom elimineras risken att råka ut för transportolyckor med farliga kemikalier i anslutning till anläggningar som sjukhus, skolor eller andra miljöer där många människor vistas.

På Sahlgrenska Universitetssjukhuset, beläget i de centrala delarna av Göteborg genomförde Processing byte av gammalt och uttjänt vattenreningssystem och installerade ny och modern vattenreningsteknik som försörjer rehab-bassängen. För att minimera arbetsmiljörisker och ta ansvar för närmiljön vid klorhantering installerades en membranklortillverkare, ProSec NXT. För att ytterligare säkra kemikaliehanteringen valdes koldioxid (CO2) istället för flytande syror för pH-justering av badvattnet

Då det fanns gott om utrymme och takhöjd i de gamla teknikutrymmena installerades nya Collecta trycksandfilter med siktglas och rejäla manluckor, utformade enligt DIN-standard. Rätt utformade sandfilter levererar en mycket hög vattenkvalitet, framför efter tillsatts av tekniskt flockningsmedel vilket leder till att man med säkerhet genom mät- och övervakningsutrustning Depolox, kan jobba med minsta möjliga mängd klor i bassängen. Som ytterligare kontrollparameter för att säkerställa vattenkvaliteten mäts även vattnets grumlighet via en on-line Turbidimeter. Övervakning sker via system iCON.

För reduktion av eventuella biprodukter från klor används UV-ljus. UV-Barrier bestrålar hela flödet av det cirkulerande vatten och styrs energismart som övriga komponenter i systemet efter rådande behov.

Rehabbassäng:
Temperatur 34C
Flöde: Q=66m3/h;